Obwód Łowiecki nr 75

 

Obwód o powierzchni 9684,74 ha położony jest 9 km na południowy zachód od Białogardu. Ze względu na kilka wsi oraz innych zabudowań znajdujących się w obrębie obwodu powierzchnia obszarów wyłączonych wynosi 99,13 ha, a powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu – 9585,61 ha. Jego granica przebiega od przejazdu kolejowego przy stacji Czarnowęsy torem kolejowym na południe i południowy zachód do stacji kolejowej Rąbino. Stąd szosą na północny zachód przez Rąbino i Batyń do miejscowości Głodzino. Z Głodzina drogą na południowy zachód do miejscowości Kłodzino, stąd drogą na północny zachód do miejscowości Krzecko, a z Krzecka drogą na północ do miejscowości Sidłowo. Z Sidłowa szosą na północny wschód przez Podwilcze, Rychowo do miejscowości Stanomino, a dalej szosą na południowy wschód, przez Laski do przejazdu kolejowego przy stacji Czarnowęsy. Administracyjnie obwód położony jest w Gminach: Białogard, Rąbino i Sławoborze.

Typ obwodu określono jako leśny. Na jego powierzchnię składa się powierzchnia gruntów leśnych – 6099,90 ha oraz gruntów pozostałych – 3485,71 ha. Zaliczony jest do dobrego pod względem walorów przyrodniczo-hodowlanych.

Powierzchnia leśna stanowi 63% i składa się z jednego dużego kompleksu leśnego, znajdującego się w centralnej części obwodu oraz kilku małych. Znaczna część lasów (ok. 94%) to lasy państwowe zarządzane przez Nadleśnictwo Białogard (3227,15 ha) i Nadleśnictwo Świdwin (2564,94 ha), reszta to lasy prywatne (307,81 ha). Przeważają lasy sosnowe z udziałem dęba, buka, świerka i brzozy. Spotkać można również lite buczyny, dąbrowy oraz świerczyny. Miejsca wilgotniejsze i bagna, które na terenie obwodu występują bardzo licznie, porośnięte są głównie olszą i wierzbą.

Powierzchnia użytków rolnych to głównie pola na których uprawiane są zboża, rzepak, ziemniaki i w mniejszym stopniu kukurydza, groch czy łubin. Znaczną część powierzchni zajmują również łąki. Na terenie obwodu 75 Koło posiada trzy poletko łowieckie na którym uprawiane są zboża wykorzystywane w okresie zimowym do dokarmiania.

Różnorodność siedlisk dzierżawionego obwodu stwarza możliwość bytowania wielu gatunkom zwierząt. Najczęściej można spotkać w naszych łowiskach jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, borsuki, jenoty, kuny i zające. Na terenie obwodu można spotkać się z wilkiem, który coraz częściej odwiedza naszą knieję.

Z tytułu dzierżawy obwodu Koło płaci według corocznych ustaleń czynsz dzierżawny oraz koszty ochrony lasu przed zwierzyną do Nadleśnictw na terenie których leży obwód. Wielkość tych kosztów uzależniona jest od stopnia wykonywania planu odstrzału. Koło ponosi również koszty wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną. W sezonie łowieckim 2015/2016 kwota ta wyniosła ok 110000 zł.

Efektem społecznej pracy myśliwych jest wybudowanie i utrzymanie w ciągłej sprawności użytkowej 9 paśników dla zwierzyny grubej, ok. 120 lizawek i 89 ambon. Dodatkowo zostały wykonane przewoźne zwyżki, które ustawiane są w miejscach występowania szkód w uprawach. Zwyżki wykorzystywane są również w trakcie wykonywania polowań zbiorowych „metodą Szwedzką”. Teren obwodu podzielony został na 3 grupy i łącznie 65 łowisk, dzięki czemu każdy myśliwy ma możliwość wykonywania polowania w sposób jaki najbardziej mu odpowiada np. zasiadka na ambonie czy podchód.

W obwodzie 75 Koło posiada dwa domki myśliwskie – „Krampa” i „Zbytki”. Wybudowane przy nich wiaty pozwalają na organizowanie m. in. spotkań edukacyjnych przy ognisku, imprez myśliwskich czy polowań zbiorowych.

W sezonie łowieckim 2015/2016 pozyskano 733 sztuki zwierzyny grubej oraz 79 sztuk drapieżników. Myśliwi wykonują statutowe zadania z zakresu gospodarki łowieckiej, ochrony upraw rolnych przed zniszczeniem przez zwierzynę oraz dokonują selekcji zwierzyny poprzez polowania indywidualne i zbiorowe.

W okresie zimowym prowadzone jest dokarmianie zwierzyny. W paśnikach uzupełniane jest siano i snopówka, wykładane są ziemniaki, buraki, marchew i jabłka, a także rozsypywana kukurydza i zboża.

mapa 75A
mapa 75B
mapa 75C