Obwód Łowiecki nr 46

 

Obwód o powierzchni 6682,69 ha położony jest na północny wschód od Białogardu. Ze względu na miasto Białogard oraz liczne wsie znajdujące się w obrębie obwodu powierzchnia obszarów wyłączonych wynosi aż 1019,95 ha, a powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu –  5662,74 ha. Jego granica przebiega od osady Wronie Gniazdo drogą na południowy zachód w kierunku miejscowości Żeleźno, przecina drogę Białogórzyno – Buczek i po około 500 m dochodzi do drogi biegnącej na południowy wschód. Stąd drogą na południowy wschód przez Kolonię Buczek, przecina szosę Buczek – Pomianowo i dochodzi do drogi Buczek – Klępino. Tą drogą na południowy zachód przez Kolonię Dargikowo do Klępina. Dalej szosą na południowy zachód do sosy Połczyn Zdrój – Białogard i w linii prostej do toru kolejowego. Torem kolejowym na północny zachód przez Białogard, a dalej na północny wschód w kierunku Koszalina, przez Nosówko do punktu przecięcia torów z rzeką Radew. Rzeką na południowy wschód do osady Wronie Gniazdo. Administracyjnie obwód położony jest głównie w Gminie Białogard oraz w niewielkim stopniu w Gminie Świeszyno.

Typ obwodu określono jako polny. Na jego powierzchnię składa się powierzchnia gruntów leśnych – 1014,95 ha oraz gruntów pozostałych – 4647,79 ha. Zaliczony jest do bardzo słabego pod względem walorów przyrodniczo-hodowlanych.

Powierzchnia leśna stanowi 15% i składa się z jednego większego oraz kilku małych i średnich kompleksów leśnych, znajdujących się głównie w północnej części obwodu. Znaczna część lasów (ok. 80%) to lasy państwowe zarządzane przez Nadleśnictwo Białogard (820,46 ha), reszta to lasy prywatne (194,49 ha). Dominują lasy sosnowe z udziałem dęba, buka, świerka i brzozy. Miejsca wilgotniejsze i bagna, które na terenie obwodu występują bardzo licznie, porośnięte są głównie olszą i wierzbą.

Powierzchnia użytków rolnych to głównie pola na których uprawiane są zboża, rzepak, ziemniaki i w mniejszym stopniu kukurydza, groch czy łubin. Znaczną część powierzchni zajmują również łąki i pastwiska. Na terenie obwodu 46 Koło posiada jedno poletko łowieckie na którym uprawiane są zboża wykorzystywane w okresie zimowym do dokarmiania.

Mozaika leśnych i polnych krajobrazów oraz różnorodność siedlisk dzierżawionego obwodu stwarza możliwość bytowania wielu gatunkom zwierząt. Najczęściej można spotkać w naszych łowiskach sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny i zające. Coraz częściej pojawiają się i znajdują dogodne dla siebie miejsca na ostoję – jelenie, a na polach spotykamy kuropatwy. Liczne rowy melioracyjne na łąkach i przepływająca po granicy obwodu rzeka Radew, stwarzają dobre warunki bytowania dla ptactwa wodnego. Przy odrobinie szczęścia można zaobserwować migrujące daniele.

Z tytułu dzierżawy obwodu Koło płaci według corocznych ustaleń czynsz dzierżawny oraz koszty ochrony lasu przed zwierzyną do Nadleśnictw na terenie których leży obwód. Wielkość tych kosztów uzależniona jest od stopnia wykonywania planu odstrzału. Koło ponosi również koszty wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną. W sezonie łowieckim 2015/2016 kwota ta wyniosła ok 64000 zł.

Efektem społecznej pracy myśliwych jest wybudowanie i utrzymanie w ciągłej sprawności użytkowej 4 paśników dla zwierzyny grubej, ok. 70 lizawek i 35 ambon. Dodatkowo zostały wykonane przewoźne zwyżki, które ustawiane są w miejscach występowania szkód w uprawach. Teren obwodu podzielony został na 24 łowiska, dzięki czemu każdy myśliwy ma możliwość wykonywania polowania w sposób jaki najbardziej mu odpowiada np. zasiadka na ambonie czy podchód.

W sezonie łowieckim 2015/2016 pozyskano 154 sztuki zwierzyny grubej oraz 21 sztuk drapieżników. Myśliwi wykonują statutowe zadania z zakresu gospodarki łowieckiej, ochrony upraw rolnych przed zniszczeniem przez zwierzynę oraz dokonują selekcji zwierzyny poprzez polowania indywidualne i zbiorowe.

W okresie zimowym prowadzone jest dokarmianie zwierzyny. W paśnikach uzupełniane jest siano i snopówka, wykładane są ziemniaki, buraki, marchew i jabłka, a także rozsypywana kukurydza i zboża.